Mysql trên hosting linux là gì?

Mysql trên hosting linux là gì?

1. Mysql trên hosting linux là gì?

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (Relational Database Management System, viết tắt là RDBMS) hoạt động theo mô hình client-server.

Trong đó Ngôn ngữ MySQL bao gồm 4 loại là:

  • Data Definition Language: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
  • Structured Query Language: Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
  • Data Control Language: Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
  • Data Manipulation Language: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

MySQL lưu trữ cơ sở dữ liệu các dữ liệu liên quan trong các bảng tập hợp. Một bảng gồm nhiều cột và hàng là trường dữ liệu và bản ghi của bảng.

Với Mysql trên hosting thường chúng cũng có các chức năng tương tự cơ bản:

  • Truy vấn dữ liệu – data query: yêu cầu một thông tin cụ thể trong database có sẵn.
  • Điều hành dữ liệu – data manipulation: thêm, xóa, sửa, sắp xếp, và các tác vụ điều hành khác để chỉnh sửa dữ liệu, giá trị, và cách hiển thị.
  • Loại dữ liệu – data identity: định nghĩa loại dữ liệu, như là đổi từ dữ liệu số thành số nguyên. Nó cũng bao gồm định nghĩa một schema hoặc định nghĩa mối quan hệ của từng bảng trong cơ sở dữ liệu
  • Quyền truy cập data – data access control: cung cấp biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu, bao gồm việc quyết định ai có thể xem thông tin dữ liệu nào trong database.

Và thường chúng được quản lý thông qua Cpanel tích hợp sẵn trong linux hosting.

2. Hosting linux directadmin là gì?

Cũng giống như hosting linux chạy cpanel thì hosting linux directadmin sẽ quản lý bằng directadmin thay vì với cpanel. Còn lại cơ bản là giống nhau.

Tiện đây mình cũng có một bảng thống kê so sánh giữa Hosting Linux và Hosting Windows

Bảng so sánh giữa hosting linux và Hosting Windows:

Tiêu chí so sánh Hosting Linux Hosting Windows
Khái niệm Là một dịch vụ lưu trữ các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet.Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình thường sử dụng các phần mềm chia sẻ hosting như Cpanel, Direct Admin. Là một dịch vụ lưu trữ các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet.Mỗi trang web có phân vùng riêng và thường sử dụng các phần mềm chia sẻ và quản lý hosting (control panel) như Hosting Controller, Plesk,…
Các ứng dụng hỗ trợ trên máy chủ – PHP– MySQL

– Protected Directories

– POP3/SMTP/IMAP/ Webmail

– FTP, HTTP File Manager

– FrontPage Extensions

– CGI-Bin

– ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x– MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008

– ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail

– POP3/SMTP/Webmail

– FTP, HTTP File Manager

– Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions

– CGI Scripting In Perl & C,…

Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình  PHP, Pear, Python và hệ cơ sở dữ liệu MySQL  ASP. ASP.Net và các hệ cơ sở dữ liệu SQL, Access…
Hệ điều hành Cloud Linux 6.x Windows Server 2012 R2
Phần mềm quản trị  cPanel Directadmin

>>> cloud hosting linux là gì? Những điều cần biết về hosting linux

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*