Lỗi the host has another meeting in progress?

Lỗi the host has another meeting in progress?

Để fix lỗi “the host has another meeting in progress?”

Lỗi này chủ yếu do người muốn tham gia phòng bằng cách sử dụng số ID cuộc họp cá nhân (PMI), sau khi nhập ID tĩnh, sẽ có một số trường hợp báo lỗi đó là “the host has another meeting in progress?”

Lỗi này phần lớn là do chủ phòng đang diễn ra một cuộc họp khác và gây ra lỗi như trên hoặc là do chủ phòng họp đang kết thúc phòng họp không đúng cách làm cho các người dùng khác không vào được.

Để kết thúc phòng học tránh bị lỗi “the host has another meeting in progress?” chủ phòng nên kết thúc phòng bằng “End meeting” là ok nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*